Ö:: احمدی نژاد و قدرت آن

رسول ابراهیمی

با روی کار امدن احمدی نژاد همه تیوریهای سازش کارانه تغییرات تدریجی، نافرمانی مدنی و اعتقاد به استحاله جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف سرمایه داری را نقش بر اب کرد و یک بار دیگر حقانیت و سرنگونی کل دولت جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب را در یک مقیاس اجتماعی به همگان نشان داد.

می توانست تمام این رویدادها را قبل از روی کار امدن احمدی نژاد به اسانی پیش بینی نمود،ایا غیر از این است که تمام انها مشتی جنایتکار هستند که به جرم ترور یک سری افراد اپوزیسیونی در دادگاههای بین المللی تحت تعقیب اند. ایا مردم از اینها خبر ندارند،اینها جنایتکارتر و رسواتر از اینند که بتوان با انتخابات انها را به مردم قبولاند.

بر تمامی دنیا پوشیده نیست که دستاورد این انقلاب از همان زمان تاسییس از فروردین 57 تا خرداد 60 تا بحال کشتار، ترور و ازار ملت ستم دیده کردستان بوده که روی کار امدن احمدی نژاد، کردستان را از دستاوردهای خود بی بهره نساخت؛ متاسفانه دیدیم که نیروهای ارتش با سلاحهای گرم به تجمعات مردم در خیابانها اتش گشود و چندین نفر را به شهادت رساندند و تعداد زیادی زخمی و دستگیر و روانه زندانهای مرگبار خود کردند؛ و هر روزه شاهد اجرای احکام دستگیر شدگان هستیم و برای سر پوش نهادن بر جنایات خود از عباراتی مانند محارب با خدا استفاده میکنند.
ایا اینها اولین جنایات انها در قبال مردم کردستان است و ایا اخرین جنایات انها خواهد بود؟

حزب دمکرات ایران این جنایاتها را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه زودتر دستگیر شدگان و رهایی تمامی زندانیان سیاسی است.

رسول ابراهیمی

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.