Ö:: سیاست امریکا یک بام ودوهوا

امید

دولت امریکا ظاهرا یکی از کشورهایست که به شدت مخالف حکومت اخوندهاست و همواره در رسانه ها وخبرهایش از ایران انتقادهای شدید وحتی تهدید نکند .اما این تکرار مکررات دولت اقای بوش که حکومت مستبداخوندی را تهدید می کند چون فاقدعمل است حکومت ایران گوش هایش پرشده وهیچ ابایی ندارد وبا بی پروای تمام جواب دندانشکنی به دولت امریکا می دهند واصلا اهمیتی به سخنان کاخ سفید نمیدهند .دراینجاباید به دونکته اشاره نمود یکی اینکه پشت پرده بین ایران وامریکا برنامه هایی است دوم اینکه اگر پشت پرده ای درکار نباشد حکومت ایران خوب می داند که امریکا به تنهایی قادر به حمله ی نظامی نیست چون امریکا اکنون درافغانستان وعراق درحال جنگ است ونیروی دیگری ندارد که به ایران حمله کند .بهرحال اقای بوش علنامی گوید که ما پشت ملت ایران ایستاده ایم و هرگونه کمک مادی ومعنوی مردم لازم داشته باشند دراختیارشان قرار میرهیم .اگر دولت امریکا واقعا راست می گوید این همه اپوزسیون و سازمانهای مخالف با حکومت اخوندی وجوددارد .پس چرا این گروههارا تقویت نمی کند .چرا سازمان مجاهدین خلق را درفهرست تروریستها قرار داده این کمک امریکاست ؟

وبه جای تقویت این سازمان دست به خلع سلاح سازمان میزندکه حکومت اخوندی را مسرور وخوشحال می کند .واز طرفی به ایران هشدارمی دهدکه درامورعراق مداخله نکنند وبارها این جمله را تکرار نموده وحکومت ایران بدون توجه امریکا از هرفرصتی بهره میجوید علیرغم تهدیدهای امریکا به مداخله ی خودادامه می دهد وحتی نیروهای ویژه درقالب سپاه بدر به عراق اعزام می کند .از سوی دیگر علنا می گوید که به غنی سازی هسته ای ادامه میدهد وحتی مهر وموم دربهای پلمپ شده ی نیروگاه اصفهان راکه سازمان ملل بسته بود بی پروا بازکرد واکنون مشغول غنی سازی اورانیم است. برگردیم به اصل موضوع مگر اکنون زندانهای ایران مملواز زندانیان سیاسی .نیست امریکا جه کمکی می تواندبکند مگر مردادماه امسال سراسر کردستان قیام نکردند ودست به اعتصاب وتظاهرات نزدند ونزدیک به 25 نفر کشته ودهها مجروح وصدهها نفر بازداشت نشدند؟ ازیک سو حکام ایران امریکا ورژیم صهیونیستی را عامل این اغتشاشات می دانست واز سویی امریکا می گفت اصلا خبرهم نداشتم.

عجب کمک خوبی امریکا به ملت ایران می کند....انچه که حائز اهمییت است منافع امریکاست کشور امریکا بیشتر دنبال منافع کشورش می گردد تا پشتبانی کردن از ملت ایران لذا اگر امریکا بداندکه حکومت ایران به بمب هسته ای دست پیدا می کند و منافع امریکارابه مخاطره می اندازد تحت هر شرایطی که باشد به نیروگاههای ایران وبخشهای حساس حمله ی نظامی می کند البته حکومت اخوندی نزدیک به هیجده سال است روی این پروژه کار کرده وسرمایه ی فوق العاده کلانی را دراین راستا هزینه کرده است وباوجود سیاستهای توسعه طلبانه ی حکومت ایران بعیدبه نظرمیرسدکه دست از این پروژه بردارد حکومت دیکتاتوری چون ایران که درداخل با تمام قوا هرگونه مخالفی را سرکوب می کند لذا در خارج از کشور هم نیاز به سلاح هسته ای دارد تا بوسیله ی ان کشورهای منطقه وحتی قسمتی از اروپا را مورد تهدید قرار دهد پس خلق ایران وسازمانهای مخالف حکومت بی جهت به قول وقرارهای امریکا دل خوش نکنند .

چراکه سیاست بسیار پیچیده است واخوندها همیشه برای روز مبادا که واقعا بدانند که موجودیت شان درخطراست وهمچون رهبرشان خمینی ضد بشر کاسه ی زهر را سر می کشند وفورا 180 درجه تغییرموضع می دهندوهمانگونه که دربالا بدان اشاره شد درپشت پرده با امریکا سازش می کنند که در این میان گروهها وسازمانهای وابسته به امریکا مخالف با رژیم ضرر می کنند .پس بهترین راه برای سرنگونی نظام ایران همبستگی واتحاد میان تمام اپوزوسیونها وپشتبانی خلق به ستوه امده ی ایران است که این نیروی عظیم می تواند حکومت اخوندی را همچون شاه ایران برچینند و بهترین انقلاب انقلابیست که از درون ملت بپاخاسته باشد و هیچگونه وابستگی به نیروی خارجی نداشته باشند البته ناگفته نماند اگر اخوندها پارا دریک کفش کرده واز مواضع خود دست نکشند قطعا باید منتظر حمله ی امریکا و اسرائیل بود چون بسیار واضح وروئشن است که حکومت دیکتاتوری چون ایران ومجهز به بمب هسته ای هرگز قابل تحمل امریکا واسرائیل وحتی برخی از کشورهای اروپایی نیست.... .

kardopaiam@yahoo.com

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.