Ö:: جوانان کردستان در دام اعتیاد

امید

هموطنان، نویسندگان، روزنامه نگاران، و سازمانهای دفاع از حقوق بشری و ملت شجاع کردستان رژیم ضدبشری آخوندی هرباربرای ضربه زدن به خلق کردستان از حربه های جدیدی استفاده می کند .لذا اینبار مغز نوجوانان وجوانان خلق کرد را هدف قرار داده تادردام اعتیاد گرفتارشان کند .لذا ازشماها تقاضا می شود نگذارید که جوانان ما طعمه ی رژیم گردند. رژیم دیکتاتور آخوندی برای ازدست ندادن قدرت ازهیچگونه عوامل غیر انسانی دریغ نمی کنند رژیم آخوندی بسیار خوب میداند که باگذشت 27 سال از حکومت ننگینش که می گذرد با وجود این همه سرکوب، خفقان، شکنجه، زندان و اعدام باز نتوانسته که مبارزات خلق کرد را خاموش وسرکوب نماید .خامنه ای بارها درسخنرانیهایش از دشمن دم می زند لذا ملت خود و بویژه خلق کردستان همان دشمنی است که خامنه ای از ان حرف می زند .حکومت آخوندی نه از امریکا ونه از غرب می ترسد چراکه برای انان چاره ای اندیشیده است اما تنها هراسی که دارد از خلق به ستوه امده ی ایران است و همسوبا ان ملت مظلوم کردستان می باشد همچنان که اشاره کردیم رژیم درطول 27 سال حاکمیتش برای انکه مبارزه ی حق خواهانه ی ملت کرد را سرکوب نماید از همه نوع ابزار استفاده نموده ولی باز نتوانسته که این مبارزات به حق خلق کرد را خاموش نماید .لذا اینبار توطئه ی خطرناکی برای جوانان کرد چیده که بسیار خطرناک وجبران ناپذیر می باشد .

انداختن نوجوانان وجوان کرد در دام اعتیاد .در ده سال پیش خلق کرد اصلا موادمخدر را ندیده بود واگر سراسر یک شهر کرد را می گشتی اندک معتادانی یافت می شد که از انگشتان دست تجاوزنمی کرد .اما سراسر ایران اکثرا الوده به این مواد افیونی بود ولی کردستان مبرا از این مواد ویرانگربود .درزمان ارباب رعیتی همیشه ارباب جلوی رفتن به مدرسه را می گرفت وتوسط ملاهایش به مردم گوشزد می کردندکه نگذارید دختران وپسرانتان درس شیطانی را بیاموزند واز مدرسه به عنوان درس شیطانی یادمیکرد. حال حکومت ددمنش آخوندی برای اینکه جوانان را از مسیر خویش گمراه کند و نگزارد که جوانان از سیاست سر دراورند واز وضعیت کشوراگاه شوند مغز جوانان را نشانه گرفته اینبار نه با تفنگ و زندان وشکنجه بلکه با مواد ویرانگر وخانه سوز افیون. ناپلئون بناپارت همیشه می گفت :من از یک روشنفکر بیش از یک سپاه 5 هزارنفری بیم دارم .حال جناب ولی امر مسلمین افکار ناپلئون را الگوی خود قرار داده و به مزدورانش دستور داده با تمام امکانات این مواد خانمان سوز را درکردستان پخش نمایند وافرادی را هم اجیر کرده که مسئول مستقیم پخش این مواد شوند تا بدین وسیله جوانان را معتاد والوده به تریاک و سپس مرفین ودراخر هروئین کنند. این ماده ی خطرناک در بیش از دویست کشورجهان جرم سنگینی دارد تنها درایران آخوندزده است که کمترین جرم را دارد .این مواد هویت. حیثیت وشرافت انسان را می گیرد ونمی گذارد که انسان نه تنها درفکر خانواده اش باشد بلکه اصلا سیاست را دور بیاندازد وان چیزی است که ولی امرمسلمین جهان می خواهد اری آخوندها از ارتش امریکا ودول غرب باکی ندارند وبه قول ناپلئون از یک سیاستمدار بیشتر بیم دارند .وحال اگر به زندانها بنگریم اکثر روشنفکران .

نویسندگان وروزنامه نگاران هستند که دربندرژیم گرفتارشده اند تا نتوانند ان اختلاسهای کلان وان سرمایه ی کلان و پول هنگفت نفت به کجا می رودافشا کنند درحالیکه 70%مردم یزر خط فقرهستند. اکنون روزی نیست که چند جوانی درکردستان براثر اعتیاد وتزریق جان خود را ازدست ندهند ویا خودکشی نکنند وبیماری خطرناک ایدز هم درجای خود که ناشی از همین تزریق موادمخدراست .لذا اینک همه مسئول هستندو همه یک مبارزه گر.این مبارزه سخت تر از هرنوع مبارزه یست لذا روشنفکران ،دوستداران کرد اندامان حزب دمکرات وهواداران کومه‌له به پخش کنند گان امان ندهید ورسوایشان کنید وجوان معتادرا یاری دهید در ترک ان (ناگفته نماند مهره های رژیم که این مواد ویرانگررا پخش می کنند منتظر مجازات سخت ان باشند) این مواد تنها برای دورکردن سیاست نیست بلکه شیرازه ی خانواده راازهم می پاشد بیماری مهلک ایدز را بهمراه دارد جوانان را ناامید وبی هدف وسرگردان می کند,وبه فساد میکشاند واخر سر یا باین مواد ازبین می روند یا خودکشی درانتظارشان است وحتی رو نسل اینده اثرمی گذارد خانواده ها نگذارند که فرزندانشان با دوستان ناباب رفاقت کنند اموزگاران دبیران باید جلوی جوانان را به هر قیمتی که شده بگیرند چرا که انان نیز مسئولند وباید به جوانان اگاهی کامل داد درغیر این صورت این مواد ویرانگر همچون طاعون سراسر کردستان رافرا خواهد گرفت ورژیم به اهداف پلیدخود می رسد .جوانان اگاه باشید واز این مواد دوری کنید ودوستانتان راهم دورسازید ودرصورت الوده شدن هر انسانی موظفند که یاری اش دهند وبه هرنحویکه شده ترک اعتیاد نمایند .هر انسانی جان یک انسان را نجات دهد یک جامعه را نجات داده است .پس تادیر نشده همه باهم دست دردست هم با این مواد خانمان سوز وویرانگر بشدت مبارزه کنیم واینبارهم همچون قبل رژیم را ناکام بگذاریم .و مطمئن باشید که پیروزی ازان ماست واین پیروزی نزدیک است. زنده باد خلق قهرمان ایران بویژه کردستان نابود باد رژیم پلید ضدبشری آخوندی

kardopaiam@yahoo.com

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.