Ö:: اوضاع عراق و مسئلهء ملی

عزت پیرانی

عراق را از دیدگاهای بسیار متفاوت می توان مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برخورد امریکا باعراق معرف سیاستی بس گسترده تر است که استراتژی جهانی دولت امریکا را تشکیل می دهد، چشمگیرترین رکن این استراتژی درمبارزه امریکا با تروریسم بین اللملی تبلور یافته است، نبردی که از تکان شدید 11 سپتامبر نشات گرفت.

به این ترتیب بود که نبرد باتروریسم به نخستین رکن مهم جهانی و امریکا بدل شد. نزدیک به سه سال از سقوط رژیم دیکتاتور صدام سپری شده است، مردم عراق به گونه ای آزاد شدند ازدست جنایتکار تاریخ، جنگ عراق تغییر فاحشی در خاورمیانه بوجود آورده، دنیا باید به چنین دگرگونی نگاه به کنند، هنوز بحران بزرگی ازکشتار و ترور و گروگان گیری در عراق ومنطقه باقی مانده، لازم است که امریکا باردیگر دربرنامهء استراتژیک خود درخاورمیانه به ویژه عراق تجدید نظر کند، به نام دموکراسی و تغییر خاورمیانهء بزرگ که دربرنامهء دراز مدت خود دارد، نیروهای نظامی خودرا در عراق مستقر کرده است.

امریکا پس از سرنگونی صدام دیکتاتور به برنامه های قبلا تعیین شده اهمیت نمی دهد. در حال حاضر شکست بحران را بطور سنگین پرداخت می کند، هیچ راه چاره ای دیگر وجود ندارد یک واقعیت است که دیگر باید به حکومت بعثی عراق پایان بخشید وعراق و کشورهای منطقه را مانند کشورهایی که امنیت ودموکراسی آزادی وحقوق انسانی وعدالت اجتماعی برقرار است، باید در راس اولویت باشد.

دموکراسی که امریکا در برنامهء خود دارد. بایستی در اصالت حقوق ملیتها تکوین یافته و جوهر این اصالت در سیاست درست و اقتصاد و فرهنگ درست باشد، بهترمی توان به سمت دموکراسی قدم برداشت. اگر در حکومتی نظام و سیستم وجود داشته باشد، باید بارای مردم باشد و مردم تعیین می کنند که چه نوع نظام یا سیستم حکومتی رامی خواهند، آن هم به وسیلهء رفراندوم وانتخابات آزاد که اخیرا این انتخابات را درعراق مشاهده کردیم.

امریکا در حال حاضرباید سیاست خود رانسبت به عراق به ویژه کردستان به طور شفاف نشان دهد. لازم است که امریکا برای اوضاع عراق راه حلی را پیدا کند، مانند کشورهای فدرالی عمل کند یااینکه امریکا کاری را در مورد یوگسلاوی انجام داد، درعراق هم انجام دهد، اولین راه چاره، پیش گرفتن سیاستی ملی برای برملا کردن دست دشمنان خارجی به ویژه ایران در عراق است، مانع اصلی دموکراسی در منطقه خاورمیانه بنیادگرایی مذهبی است در سیاست امریکا در طرح خاورمیانه نیز بر پیش برد روند صلح، بنیان نهادن حکومتی فدرال، این حکومت به چند ایالت فدرالی پایه ریزی شود، عراق فدرالیسم به ویژه به مناطقی چون کردستان وجنوب ومرکز کمک خواهد کرد، تا بطور عادلانه تری درچارچوب کل عراق به نیازهای ملی و فرهنگی واقتصادی خود دستیابی پیدا کنند. امروز امریکا و کشورهای اروپایی درکردستان سرمایه گذاری زیادی کرده اند، برای رشد اقتصادی، کردستان می تواند در توسعهء اقتصادی به صورت یک فدراسیون پیش قدم باشد بی آنکه نیازی به دولت مرکزی داشته باشد و به اقتصاد جهانی راه یابد.

سیستم فدرال می تواند برای مردم عراق صلح، آشتی و همزیستی مسالمت آمیز به ارمغان بیاورد و به رشد همه جانبهء دموکراسی در سراسر عراق نیز کمک کند. مردم کردستان عراق دموکراسی را در فدرالیسم می بیند، ( فدرالیسم بدونه دموکراسی و دموکراسی بدونه فدرالیسم ) معنی و مفهومی ندارد.

05-01-2006

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.