Ö:: جمهوری كردستان و حزب دمكرات كردستان ایران

آزاد مهابادی

قبل از هر چیزی به منا سبت دوم بهمن شصستمین سال گرد اعلام جمهوری كردستان این روز تاریخی را به عموم آزادیخواهان جهان و مردم ستم دیدیده كرد تبریك وتهنیت عرض می كنم. خوشبختانه در خصوص این رویداد تاریخی میدیا كردی واهل قلم از زوایای مختلف به ان پرداخته اند كه جای بسی خوشحالی است  اینگونه ادای احترام به افرادی كه زندگی خود را وقف ملتشان كرده اند در این راه جان خود را در طبق اخلاص نهاده اند می كنند. در حصوص ماهیت و ابعاد و نقاط قوت و ضعف جمهوری كردستان به تفصیل بعث شده است. ولی متاسفانه بعضی از خودی ها و اغلب بد خواهان مردم كرد در صدد بوده كه رابطه حزب دمكرات و جمهوری كردستان را به چالش بكشند.

و این دو جریان را جدا ا ز یكدیگر بیاورند و در این راستا می خو اهند كه حافظه تاریخی ملت كورد را به بی راهه بكشانند. و با توجه به ریشه تاریخی حزب دمكرات و پایگاهی قوی مردمی ان می خواهند با تغییر وقایع تاریخی در نهایت مبارزه حق طلبانه این مردم را از رونق بیاندازند .همه اگاهند كه حزب دمكرات قبل  ا ز تاسیس جمهوری كردستان توسط سردار شهیدان قاضی محمد بنیان نهاده شد. و در واقع گردانده گان جمهوری همان كادرو عناصر حزبی بودند وتمام امورات جمهوری یازده ماهه توسط حزب انجام میگرفت . واساسا حزب دمكرات جمهوری كردستان را از افتخارات خود میداند. ودر طول این شصت سال گذشته همواره در صدد دستیابی به اهدافی بوده كه جمهوری كردستان انها را مطرح كرده بود. دشمنان ملت كرد در ایران با تعریف تاریخ ملت كرد در صدد این هستند حزب دمكرات  تنها حزبی كه از پایگاهی قوی توده ای برخوردار است را تضعیف نمایند. ومطالبات كه از طرف حزب مطرح می گردد در محدوده مطا لبات تشكیلاتی وحزبی عنوان نمایند .ولی غا فل از اینكه اولا انچه كه از طرف حزب مطرح میگردد همان چیزی است كه شصت سال پیش توسط رهبران پیشین این حزب در دستور كار قرار گرفت بودو در واقع رویای احاد ملت كورد میباشد و به طبقه خاصی تعلق ندارد لذا خواست حزب همان خواست مردم است واز بدو پیدایش روی ان تاكید نموده. واندكی از ان عدول نكرده است و این ریشه تاریخی برای حزب به امتیازی بزرگی تبدیل شدهاست و گذشته پر باری را برای ان بوجود اورده است. و از طرفی وجود شهیدان بزگ در سطع رهبری كه می توان گفت تنها حزبی است. كه رهبریش تا این حد مخلصانه در خدمت ارمان حزب و خلق بوده است. و سه شهید بزرگ تاریخ مبارزاتی ملت كورد شهیدان قاضی و قاسملو و شرفكندی ذخایر ارزشمندی برای حزب دمكرات هستند كه مورد احترام  واعتراف دوست دشمن می باشند. همه اینها باعث شده كه حزب دمكرات از جریانهای قوی عرصه كردستان و ایران گردد. وبا درنظر گرفتن این واقعیت نه دولت جمهوری اسلامی ونه نیروهای كه احتمال دارد در اینده ایران ایفا نقش نماید. و یا تشكلهای كردستانی بدون حزب دمكرات اصولا نمی توانند  مشكلی از مردم كرد را حل كنند . دوما شعارهای معقول ومنطبق برخواست توده مردم  .. حزب دمكرات شصست سال پیش در فضای كاملا فئودالی و بیسوادی بالای 95 در صدی با شعار دمكراسی برای ایران وخود مختاری برای كردستان پا به عرصه مبارزات سیاسی نهاد و در طول این شصت سال گذشته همواره بر ان تاكید كرده است. اگر روزگاری ادعای ملی گرای از طرف خیلیها انگ عقب افتادگی میخورد وخیلی از خودی ها نیز حزب را به اینكه مدعی اصول پیش وپا افتاده است متهم می كردند. ودر این راستا چالشهای جدی برای حزب بوجود می اوردند و حتی خیلی از احزاب كردستانی از پرداختن به جمهوری كردستان خوداری میكردند و كمترین بها را به این رویدادی تاریخی نمیدادند تنها حزب دمكرات بود كه همه ساله این یاد را گرامی میداشت واز پرداختن به ان نه تنها احساس شرمندگی نمیكرد بلكه مانند یكی از مقاطع مو فق و افتخارامیز حزب وخلق بدان می پرداخت. و امروز میبینیم كه تحلیل حزب تا چه اندازه درست بوده ومطابق خواست مردم كرد و در مسیر روند تاریخ بوده است. تا جایكه خیلی از احزاب چپ ومذهبی كه روزگاری اعتقادی به مسله ملی نداشتن با تغییر صد وهشتاد درجه برای حفظ موجودیت خود به شعار های ملی پناه اورده اند. اما این امر شصت سال پیش از طرف رهبری حزب درك شده بود. لذا  با در نظر گرفتن موارد فوق وبه رغم اینكه خیلی تحت فشار بوده اما شاهدیم كه روز به روز صفوف ان محكم تر می گردد . و اعتبار و معبوبیت زیادتر پیدامیكند

بنابراین توصیه ام به كسانی كه در فكر تضعیف این جریان هستند این است كه با توجه به گذشته غنی وذغایر گرانبها چون شهیدان بزگ خلق كورد یعنی قاضی و قاسملو شرفكندی و گذشته پر افتخار چون جمهوری كردستان و ادعای معقولانه نه تنها كاری از پیش نمیبرند بلكه نهایتا خود از این تعامل متضرر خوهند شد. و جایگاهی اندكی كه دارند نیز از دست می دهند. اما جمهوری اسلامی با نگاه محدود به حزب نمی تواند به نقش كلیدی ان در حل مشكلات مردم كرد خللی وارد كند و نهایتا بدون در نظر گرفتن حزب دمكرات و پتانسل ان نمیتواند راه حلی معقولانه برا ی مشكل مردم كرد در ایران پیدا كند. برای اینكه حزب بر خواسته از نیازهای جامعه كردستانی است. و هر نوع تعامل با مسله كرد در ایران  بدون حزب بی فایده است. اگر چه امروزه در مطبوعات داخلی از این مسایل خیلی مطرح میگردد. ولی بعید میدانم جمهوری اسلامی با عقلیت فعلی بتواند راه حلی منطقی برای خواسته های مردم كرد پیدا بكند. چون هنوز هم خواب امپراتوری مذهبی را میبنند. واصولا برای حقوق اقوام در ایران هیچ تدابیزی اندیشیده نشده است .

آزاد مهابادی

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.