Ö:: ایا جرم سلمان رشدی بیشتراست یا حضرت یعثوب الدین ایت.اج.یباری

 امید

هموطنان گرامی نکاتی است که درباب اخوندهای دیکتاتور که سایه ی شوم خود را برایران انداخته اند روشن گردد .همگی راین واقع ی سلمان رشدی درنوشتن کتاب ایات شیطانی تا اندازه ای اگاهی دارید. سلمان رشدی فردی است هندی تبار وتابعیت انگلستان را دارد وبه عنوان یک نویسنده ی لائیک هرگونه مطالبی را بنویسد زیاد جای تعجب نیست اگر همین ایات شیطانی باشد چونکه در ابتدااشاره نمودیم که وی فردی است غیر اسلام لذا زیاد جای این همه هیاهو را که خمینی و دارو دسته اش برای پیشبرد سیایتهای دغل کارانه وضدبشرانه بکارمی برند همین موضوع سلمان رشدی را چنان بزرگ نمده بودن که انگار قیم ورهبر جوامع اسلامی هستند وهزینه ی کلانی برای تبلیفات ان هدر دادن و سرانجام هم حرف امام چون دیگر سخنانش به زباله دانی تاریخ انداخته شد .اما نکته ی بسیار مهمی که حائز اهمیت است که جناب شیخ یعثوب الدین جویباری گویا ایت.اا هم می باشد چنان سخنانی برزبان رانده که هرگز سلمان رشدی بیچاره چنین غلطی را نکرده بود. نکته ی اول اینکه جناب ایت.ا جویباری خودرا یک مسلمان تمام وکمال می داند ومرجع تقلیدشیعیان است حال جناب شیخ ما کتابی بنام حقیقت وحدت دردین نگاشته است که هر فردی روشنفکر حتی غیر مسلمان هم باشد اگر این کتاب را بخواند پی می برد که ایات شیطانی اصل همین جناب است نه سلمان رشدی که این همه شیپو.ر برایش زدند وبرای مرگش ملیونها دلار جوایز تعیین نمودند .بهرحال جناب شیخ یعثوب الدین در کتابش که به طور اختصار به ان می پردازیم چه سخنان دوراز عقل واندیشه ی اسلامی زده و اگر مفسد فی الرضی در زمین باشد همین فرد است.

خوب به گفتار این شیخ توجه کنید که قلم از نوشتن ان ابا دارد: خدای سنی ها با خدای شیعیان فرق دارد واقعا .پیامبر سنی ها با پیامبر شیعیان متفاوت است.عمر ولد زنا وحیض است خطاب با دخترش زنا کرد وعمر ولد زنا است جشن عمر کشان مفید است(جشن عمر کشان در شهرستان بم اجرا شد ونتیجه اش را هم دیدید)به خدا سوگند ابوبکر وعمر درحال شرک از دنیارفتند . سنی ها جهنمی وشیعه ها بهشتی هستند .عائشه همسر پیامبر دختر باز بود . ابوبکر، عمر و عثمان از اصحاب شیطانند هرکس شبانه بعداز نماز عمر را تف ونفرین کند ثواب دارد همچنانکه امام صادق همین کار را می کرد .افرادی که وحدت بین شیعه وسنی را راه انداخته اند نادان واحمق هستند (صدرصد هرگز فردی سنی با سگی همچون جویباری وحدت نظر ندارد) حال ما مسیحیان را تنها اینکه برپیامبرایمان ندارند نه تنها توهینی می کنند بلکه ارزشی هم بر پیامبر قائلندبا چشم حقیر به انان می نگریم حال جناب شیخ پارا فراتر گذاشته وبه ناموس پیامبرهتاکی می کند چنین جانوری چگونه می تواند خود را انسان بداند .پس نکته ی مهم ان است چرادر میان مسلمانان جهان حتی فردی پیدا نشد که فتوای قتل همچون سگی را صادر کند اما همین سخنان سبب شده که هرروز فوجی از شیعیان در عراق وپاکستان تکه تکه می شوندوباز هم ادامه دارد ناگفته نماند جناب شیخ هر نسخی از این کتاب را برای روحانیون سنی هدیه فرستاده بود هرچند تنی بسیار سخت جواب داندان شکن دادند اما اطلاعات ایران زرنگی کرد وفورا کتابها راجمع اوری وحتی ممنوع اعلام کرد بنده نسخی از این کتاب را برای مدرک وسند نزد خود نگه داشته ام کسانیکه باور ندارند می توانند به ایمیل بنده نامه بنویسند تا صفحاتی از این کتاب شیطانی را برای شان ارسال کنم .البته دراینجا سخن از مذهب نیست سخن از اخوندهایست که بنام اسلام به قدرت چسپیده اند بدون اینکه حتی یک ذره از اسلام وانسان بوی برده باشند و مدت این 27 سال تنها کار وپیشه ی اخوندها سرکوب روشنفکران به شیوه های ضد انسانی بوده است امیدوارم تاحدودی توانسته باشم اخوندهای مرتجع کهنه پرست ضدبشری را رسوا کرده باشم اما چه رسوای اخوندهای دیکتاتور ایران که حیثیت وشرافت ندارند که رسوا وبی حیثیت شوند ؟؟؟؟

kardopaiam@yahoo.com

 امید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.