Ö:: نفت تنها شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی

امید

کشور ایران درخاورمیانه دومین کشور تولید کننده ی جهان بشمار می رود که روزانه بالغ بر3/5 میلیون بشکه نفت استخراج ئان را که بشکه ای 65 دلار است به فروش می رساند البته بجز نفت معادن زیادی هم من جمله گاز، اهن، الومنیوم و...دارد که اکنون گاز نیز به ترکیه ودراینده به هندوستان صادرکرده که روهم رفته سرمایه ای هنگفتی را بدست می اورد .این کشور غنی وثروتمند اگر یک کشور دمکراسی ومردمی بود اکنون در مملکت ما هیچگونه فقر و فسادی وجودنداشت وتمام مردم دارای یک زندگی کاملا مرفه بود این تنها بعد اقتصادی ان است اما با کمال تاسف این همه سرمایه ی عظیم بدست یکعده اخوند نادان وضدبشر افتاده وبامیل ورغبت خویش بدون انکه توجهی به زندگی نامطلوب مردم خود باشند این ثروت را هم چپاول میکنند وهم درراههای نامشروع غیرانسانی بکارمیبرند نکته ی که حائز اهمییت است باز مردم بیچاره از این ثروت ملی چشم پوشی میکنند وتنها حاضرند بخور نمیری داشته باشند وبا زحمت هم شده زندگی خودرابچرخانند به شرطی که اخوندها دست از سراین مردم نگونبخت بردارند .وحکومت حداقل یک ازادی نسبی به مردم خویش بدهد ودرکاروزندگی خانوادگی وخصوصی انان مداخله نکند وناگفته نماند رژیم هم این وضع را نسبتا دوست دارد .

اما هرچه هست به حکومت دیکتاتوریت ان برمی گردد همچنانکه هم درتاریخ وهم حال ما شاهد بسیاری از حکومتهای توتالیتر ودیکتاتور بوده ایم وهمگی وجه تشابه زیادی باهم دارند .که ازخصوصیات حکومت غیرمردمی ومستبد این است که همیشه درهراس ونگرانی بسرمیبرند وسران دیکتاتور همواره دچارکابوسهای وحشتناک می شوند وگمان می کنند هر ان مردم خیزش کنند وتاج وتخت انان را برهم ریخته وحکومتشان را سرنگون سازند به همین دلیل این سرمایه ی عظیم را صرف خرید تسلیحات جنگی وهرچه بیشتر کردن مزدوران امنیتی ونظامی می کنند .خلاصه 90%بودجه خالص مملکت را که بالغ برمیلیاردهادلارمیشود صرف مستحکم کردن پایه های نظام می کنند .اما تفاوت عمده ای که رژیم اخوندی ما با دیگر دیکتاتورهادارد این است که بخش اعظم این سرمایه رابه گروههای تروریستی وخرابکار خارجی بویژه اعراب لبنان همچون حزب.ا وفلسطینیها و افغانیها برخی دیگر گروهها که حتی فکرمان هم بنظر نمی رسد اختصاص می دهد اکنون خانواده شهید لبنانی وفلسطینی مزایای بشتری از یک خانواده ی ایرانی که برای اب وخاک خود جان داده بیشتر است وحتی مجروحان عربی با هواپیماهای اختصاصی دربهترین بیمارستانهای تهران رایگان معالجه می شوند درحالیکه ملت بیچاره ما روزی نیست که از بی پولی که توان یک عمل جراحی راندارد وجان میدهد فرد مصدوم درحال مرگ تا پول به حسابداری بیمارستان واریزنکند تحت معالجه قرارنمیگیرد چه بسا افرادزیادی بدینگون جان خود را از دست داده اند مگر این مردم تعرف ومالیات وعوارض نمی دهند حداقال بخاطر این موارد وایرانی بودن هم که شده باید مداواشود فرد بیگانه چه سودی به مملکت می رساندکه این همه مزایا برایش درنظرگرفته شده تنها به خاطر ریاکاری جمهوری اسلامیست که برروی صفحه ی تلویزیون این فداکاری را به رخ جهانیان بکشد ناگفته نماند در27 سال اخیر اکثر ترورها که درخارج اجرامیشد بدست همین عوامل لبنانی وفلسطینی صورت می گرفت ورژیم انقدرهم ساده نیست که این همه پول را صرف کند .اکنون که حکام ایران از تهدیدامریکاعلیه ترورهراس دارند حربه های دیگری بکارمیبرند وبه طور غیر مستقیم ومستقیم در امور کشورها دخالت می کند وهمین اعراب انتحاری را پشتوانه ی مالی می کند تا در کشورهای خارج بمب گذاری نمایند وشکی نیست که بمب گذاریهای اسپانیا.بریتانیا وفرانسه حکام اخوندی ایران نفش مستقیم داشته اما چنان دقیق عمل می کند وردپای ازخودنمی گذارد .تمثیلی است که: مشت نمونه‌ خروار است اکنون که درعراق افغانستان ودیگرکشورهای خاورمیانه هرروزشاهد بمب گذاری وکشته شدن صدهها نفر بی دفاع می شویم .

این بیماری خطرناک درزمانی نه جندان دور تمام جهان را به کام مرگ واشوب می کشد ودیگرجهانیان روز خوش به خودنخواهند دید و عملا هم دیدیم وشنیدیم که جناب احمدی نژاد نوکرحلقه بگوش رهبرعلی خامنه ای گفت که اسرائیل بایداز صفحه نقشه پاک شود ونوبت دیگرکشورهاهم خواهدرسید لذابایداین سخن را بسیارمهم گرفت وان روزی است که سران رژیم ایران بربمب هسته ای دست پیداکنند وان روزاست که دنیابه اشوب خواهدکشیده شد .پس اگر واقعا دول غرب راست می گویند این زنگ خطررانادیده نگیرند واز منافع اقتصادی خویش دست بردارند وخودراگول نزنند اگر تولید سوخت اتمی در روسیه هم صورت گیرد باز باید گول اخوندهارانخورد چراکه اکنون پنهانی دهها پروژه اتمی دارندکه زیرزمینی مشغول تولید این سلاح کشتارجمعی هستند واز سوی دول غرب راگمراه می کنند که بله ما صبق اوامرشما در روسیه انرژی تولید میکنیم .پس اگر جهان بخواهد که دراسایش زندگی کند اولا باید دست از مذاکره بردارند واین همه خود را مسخره ایران نکنند (ایامی توان بایک گرگ درنده مذاکره کرد)پس هرچه زودتر اقدام کنند وزمان را ازدست حکومت بگیرند که دیگرباانان بازی نکنند وپرونده ی ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند وسپس شاهرگ حیاتی نفت را از ایران نخرند وبطورکلی تحریم کنند ونگذارند که سران رژیم به کشورهای خارج مسافرت کنند وحتی سفیران ایران را اخراج نمایند وتنگه ی هرمز را که شاهراه تجارتی صادرات وواردات ایران است مسدودکنند وحتی نگذارندکه یک هواپیمای مسافربری به پرواز دراید این بهترین راه حل است که نیازی فعلا به گزینه ی نظامی ندارد وخواهنددیدکه حکومت دیکتاتور ایران همچون صدام درعرض کمتراز سه ماه به زانودرخواهدامد وتهدیدهای حکام دیگراثربخش نخواهند بود نتیجتا هم مردم ایران ازقید اخوندها رهایی میابند وهم ملل جهان از خطربزرگی که انان را تهدید میکند خنثی خواهد شد وریشه ترور به طورهمیشه ازبین خواهد رفت به امیداینکه سیاست مردان غرب همنوا گشته واین طرح را عملی سازند به امید ان روز

امید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.