Ö:: آقای رئیس جمهور" مهر ورزیتان " با یهودیان شهره جهان شد" مهرورزیتان " را به کارگران شرکت ....

نوید اخگر

مهر ورزی رئیس جمهور احاطه شده در هاله ای از نور به هیتلر، چنان فاشیستهای آلمانی را از خود بیخود کرده که دولت آلمان مجبور شد پاسپورتهای نئو نازیستهای هیتلری را که برای شرکت در مجمع جهانی افشای هولوکاست قرار است به تهران سفر کنند جمع آوری کند و از مسافرت طرفداران هیتلر به ایران که در حمایت از رئیس جمهور "مهر ورز" صورت خواهد پذیرفت جلو گیری بعمل آورد.

در سالیان گذشته دعوت رژیم از روژه گارودی آنتی سمیت و ضد یهود معروف به تهران برای نشان دادن یگانگی های فاشیزم مذهبی با فاشیزم هیتلری و امروز دعوت از نئو نازیستهای  هیتلری برای نفی هولوکاست به تهران، وجدان جامعه ایرانیان داخل و خارج را بیش از پیش خدشه دار کرده است.

در کنار این "مهر ورزی های" ضد انسانی و ابراز سمپاتی رئیس جمهور و دیگر مقامات اسلامی به کشتارگران کوره های آدمسوزی هیتلری روزانه مردم ایران و جامعه جهانی شاهد سرکوبهای بی رحمانه کارگران و زحمتکشان ایران هستند.

اعتراضات و اعتصابات موفق کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد در کوتاه مدت ابعادی جهانی به خود گرفت ، فریاد رسای کارگران تحت ستم و فقیر ایران برای دستیابی به حقوق حقه شان در زمانی که دولت " مهرورز " آقای احمدی نژاد نفت را بشکه ای 70 دلار و بیش از آن بفروش میرساند جوابی جز دستگیری زندان و شکنجه تا کنون بخود ندیده است.
دستگیری، زندانی کردن و شکنجه آقای اسانلو که از بیماری نیز رنج میبرد و یا دیگر رهبران کارگری که برای خواست های بحقشان بر پا خاسته اند جوابی جز سرکوب از دولت" مهر ورز" آقای احمدی نژاد دریافت نکرده است.

جامعه فرهنگی ایران ( شعرا، نویسندگان، روزنامه نگاران،هنرمندان) بطور عموم چون خود را تاریخا وام دار طبقه کارگر و زحمتکشان ایران میدانند نمی توانند در این تقابل طبقاتی در کنار همپیمانان زحمتکش خود قرار نگیرند و در حمایت از آنان بر پا نخیزند.

جامعه فرهنگی ایران چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی میبایستی دستگیری آقای اسانلو و دیگر رهبران کارگری را محکوم و از کلیه خواستهای صنفی سیاسی آنان حمایت کرده و آنان را در این شرایط خطیر تنها و بی پشتوان نگذارد.

جمعه 27 ژانویه سال 2006 میلادی سوئد استکهلم

Nawid_Akhgar@hotmail.com

http://www.nawidakhgar.com

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.