Ö:: بحران آفرینی رژیم جهت سرکوب هرچه بیشتر مردم

 امید

اگر نگاه دقیقی بر سابقه ی بیست وهفت ساله ی حکومت اخوندی بیاندازیم بسیار خوب پی خواهیم برد که این حکومت هر یک یا چند سالی را برای ادامه ی حکومتش اهرمی را دست اویز قرارداده وبه عنوان یک وسیله بهترین استفاده را کرده واز سرنگونی خویش به هر نحوی جلوگیری نموده است .پس از روی کارامدن رژیم اخوندی دیگر سازمانهای فراوانی من جمله مجاهدین خلق .چریکهای فدایی. نهضت ازادی حزب ملت ایران .حزب دمکرات کردستان .سازمان کومه له و حزب توده و...وجود فعالانه داشتند و اکثرا همین سازمانها سبب سرنگونی حکومت شاهنشاهی گردید اما اخوندها بازیرکی خاص از فرصت استفاده کردند وبا استفاده از مذهب مردم ایران ان وسیله ی بسیار خوبی برای بدست گرفتن قدرت و ازبین بردن رقیبان و مخالفان بهره گرفتند وپیروزهم شدند که همگی خوب اطلاع دارند اما رژیم که قدرت را بدست گرفت می بایستی به خواسته های مردم نیز تن در دهد و از بطن مردم مخالفتهای زیادی از حکومت می شد اما یک حکومت دیکتاتور همچون حکومت اخوندی ذاتا در وجودش این خصیصه را دارد که بجای عملی کردن خواسته های مردم سرکوب مردم است وحکومت باوجود این همه مخالف داخلی وخارجی خوب می دانست که توان مقاومت در برابر مردم را ندارد پس حمله ی صدام بهانه ی خوبی شد برای سرکوبی هرچه بیشتر مخالفان ومبارزان پس از یک سال جنگ .

صدام تن به مذاکره داد وحاضر شد تمام خسارتهای ناشی از جنگ را که بالغ بر میلیاردها دلار می شد پرداخت نماید اما رژیم منحوس وسرکوب گر خوب می دانست که بعداز اتمام جنگ باز باید به خواسته های برحق مردم تن در دهد لذا اینکار را نکرد وجنگ خانمان سوز را هشت سال با سردادن شعارهای پوچ ادامه داد ودر طی همین هشت سال بود که با میل خویش بهترین انسانهای مبارز مملکت را یا به زندان انداخت ویا به چوبه دارزد واین جنگ سرپوش خوبی بود برای سرکوبی مردم مبارز پس از گذشت هشت سال جنگ که اخوندها را به زانو دراورد خمینی جلاد باز برای گول زدن مردم گفت که کاسه زهر را می نوشم وتن به صلح داد روشن بود که اگر صلح نمی کرد سرنگونی رژیم قطحی بود .ناگفته نماند درزمان جنگ رژیم درکردستان هم با مبارزین کرد مشغول جنگ بود و در هر درگیری که حدا اقل صدهها کشته به جای می گذاشت به دروغ به مردم می گفت که اینها در جنگ عراق شهید شده اند ویا اگر نمی توانست ان را مخفی کند سر وپای پاسداران وسربازان خویش را تکه تکه می کرد و برای خانواده هایشان می فرستاد واخوندهای محلی با دروغ وبی شرمی هرچه بیشتر می گفتند که درکردستان این جوانان را پس از کشتن کردهای ضدانقلاب قطعه قطعه کرده اند تا با این هدف احساسات دوستان وخویشاوندان ان شهید رارا جریحه دارنماید تا هرچه بیشتر تشویق شوند وبرای انتقام به کردستان بیایند افسوس که ان زمان مردم باور می کردند اما سرانجام این نقشه ی شوم رژیم همچون دیگر نقشه وتوطئه ها افشا گردیددر گرما گرم همین جنگ بود که رژیم دهها هزارتن از جوانان را از زندان بیرون اورد وتیرباران کرد اری رژیم اخوندی بوسیله ی همین بحران افرینی ها ست که ادامه به حکومت ننگین خود می دهد وبرای ابقای خود از هیچگونه جنایاتی فروگذاری نمی کند جناب ولی امر مسلمین بارها وبارها سخن از دشمن زده که مبادا بگذارید دشمن برشما ملت مسلمان ایران چیره گردد این دشمن جز خلق ایران هیچ کس دیگری نمی باشد نه اسرائیل .نه امریکا وانگلیس تنها خلق ایران بویژه خلق کردستان دشمن اصلی این حکومت اخوندیست که دم از ان می زند رژیم اخوندی برای فریب دادن مردم چهره ی خندان خاتمی را علم و وانمود کرد که خاتمی نجات دهنده ی خلق ایران است وبا این نمایش واصطلاح مردم سالاری دینی (تاکنون هیچ اساتیدی نتوانسته مردم سالاری دینی را تجزیه وترکیب نماید ) توانست هم درداخل وهم درخارج با چهره سیدخندان 8 سال دیگر بر عمر ننگینش بیافزاید البته رژیم خوب می دانست که مردم خشمگین وبه جان امده ی ایران کاسه صبر شان لبریز شده به همین دلیل دریچه اطمینان را باز نمود تا از انفجار مردم جلوگیری نماید وخاتمی با ان سیمای خندانش که تنها ننگ ولکه ای بر پیشانیش در تاریخ خواهد ماند واز مردم عذرخواهی کردکه نتوانست کاری بکند جناب خاتمی با پشتیبانی 22 میلیون نفر می توانست هرکاری انجام دهد وسرنوشت ملت را تغییر دهد وانان را به دمکراسی وازادی برساند اما خیانت کرد رژیم بعداز خاتمی طبق معمول نقشه ها چیده بود و در کمال تعجب مردم ایران وجهانیان یک چهره را علم کرد وبه پست ریاست جمهوری نشاند که تمام جهانیان را غافلگیر ومتعجب ساخت اری جناب احمدی نژاد که شخصا از سوی رهبری پست رئیس جمهوری را برعهده گرفت و مصلحت نظام ایجاب می کرد که این فرد باید رئیس جمهور ملت ایران باشد نه ارا مردم همانطور که اشاره کردیم حکومت اخوندی با بحران افرینی به عمر خویش ادامه می دهد لذا احمدی نژاد برای خلق کردن بحران فردی بود که رهبری و دست اندرکاران نظام دنبالش می گشتند و شرایط را هم راشت سگ حلقه بگوش رهبری و فردی ماجراجو پس عصر گفتگوی تمدنها به اتمام رسید وعصر جنگ تمدنها اغاز شد احمدی نژاد با گستاخی هرچه بیشتر علنا گفت که باید اسرائیل از نقشه جهان پاک شود ودر دفتر کار خویش نام اسرائیل را برروی نقشه پشت سرش را پاک نموده این دلقک.. و دردوران خاتمی که دیپلماتها غرب را به تمسخرگرفته بودند و مذاکره ی تنگاتنگی بین نمایندگان و کابینه خاتمی وجود داشت وغرب د ررسانه ها وخبرهایش دم از نزدیک شدن مذاکره می زد وایران برای فریب دادن جهان اصظلاح تعلیق غنی سازی را بکار برد ودرب چندین کارخانه را داوطلبانه پلمپ زد وبست البته تحت نظارت سازمان حکام واین درست خرید زمان بود که رژیم می خواست اما با روی کار امدن احمدی نژاد مذاکرات به بن بست رسیدپلمپها شکسته ودرب کارخانه های تولید بمب اتمی بازشد و سخنان سران رژیم 120 درجه تغییر یافت ان هنگام بود که غرب پی برد که رژیم ایران جهان غرب را به تمسخروبازی گرفته وهمگی خشمگین شدند وحتی البراره ای که فردی بسیار صبوری بود به صدا درامد وگفت: صبرم به پایان امده ودیگر حوصله ی مذاکره با ایران راندارم وپرونده باید به شورای امنیت ارجاع شود .حال با این بحران افرینی تازه حکومت دیکتاتور بسیار خرسند است وافکار جهانیان رامتوجه این برنامه می سازد ودر داخل با قدرت هرچه بیشتر مخالفان ومبارزان را به زندان می اندازد وبا بدترین روش قرون وسطا یی شکنجه می کند واکنون که گنجی ها . نوری ها محمد ی ها ودهها وکیل وروشنفکر در سیاهچال رژیم درزیر شکنجه هستند حتی یک رسانه ای نیست که از حال این نگون بختها خبری بیاورد ومردم نیز تا اندازه ای از مبارزات خویش دلسرد گردیده اند و روزی نیست که چند جوان به دار اویخته نشوند همین بحران افرینی رژیم سبب شده که وضعیت به رغم رژیم باشد اما رژیم باید این موضوع را خوب بداند تا به سرکوب گری ادامه دهد بر لیست مبارزان افزوده خواهد شد وهرگز رژیم نخواهد توانست که این مبارزات را خاموش ومسکوت نماید بلکه همین مبارزه ی سخت مردم است که سرانجام حکومت دیکتاتوررا به زانو درخواهداورد زنده باد ازادی دمکراسی وحکومت مردمی .

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.