Ö:: خبری متاثر كننده و غم انگیز

ازاد مهابادی

اخیرا خبری متاثر كننده و غم انگیز از میدیا كوردی شنیده ام دال بر ینكه فردی درلبا س اخوندی تعدادی از دختران نقده اشنویه مهاباد را اغفال كرده فرد مذكور در اغفال كردن اخرین قربانی توسط مردم دستگیر و تحویل عوامل نظام میشود ولی بعد از مدتی با ضمانت فردی از اداره اطلاعات ازاد میگردد و تا كنون از هویت نامبرده خبری در دست نیست ین وا قعه چهره واقعی جمهوری اسلامی یران رانشان می دهد و نهیتا فعالیت سازمان یافته دولت بری تخریب شخصیت فردی واجتماعی احاد ملت تحت ستم كوردستان را نشان می دهد كه در خور اهمیت و توجه بیشتر میباشد لذا جهت هشدار به هموطنان عزیز بر ان شدم در خصوص ما هیت نظام و سیاستهی ضد بشریش در برابر ین ملت مسیلی را مطرح نمیم و زویی تاریكی از سیاستهی شیونستی ین نظام را بری عموم اشكار سازم دولت جمهوری اسلامی بطور اخص ودولتهی ما قبل ان بطور اعم در قبال مردم كوردستان سیاستی خصمانه داشته اند و جهت نابودی ین مردم هزینه هی كلانی صر ف نموده اند و  در ین راستا ازچند عامل متفاوت بهره گرفته است.

  1. عامل اقتصادی.

نظام جمهوری اسلامی محروم نگاه داشتن ملت كورد را همچون یك استراتیجی دنبال میكند البته ین سیاست غیر معقولانه در همه كشورهی كه در ان مردمان كورد زبان وجود دارد پیروی میگردد  بدین معنا از یك طرف مردم كورد را محروم نگه میدارد واز دادن هر فرصت و فعالیت اقتصادی كه منجر به توسعه فرهنگی اجتماعی شود خوداری میكند در همان زمان به اقوام مقابل امكانت رفاهی شغلی میدهد تا بدین وسیله احساس خو كم بینی رادر بین مردم كورد ترویج نمیید  بر عكس در طرف مقابل احساس برتری القا بكند. ین تضاد را تا جی ترویج میكند كه به خود بزگ بینی طر ف مقابل و در حین حال به از خود باختگی مردم ما بینجامد ین پدیده شروع  بی با وری می باشد سر اخر متوا ند بری یك ملت فاجعه بار باشد وقتی چنین احسا سی در بین جامعه شیوع پیدا كرد خیلی راحت سلطه دیگران تقبول میكند و به ین باور میرسد كه توان مقابله ندارد وبری جبران ین احساس حقارت فرد دچار خیلی از انحرافات اجتماعی میگردد كه نهیتا منجر به تخریب شخصیت فرد می گردد. عمده سیاستهی نظام بصورت سری و منافقانه بوده است دولت جمهوری اسلامی بری تخریب شخصیت اجتماعی فردی افراد از همه امكانت كه در اختیار دارد استفاده میكند.  

  1. عا مل فرهنگی

نظام هی قبل ونظام جمهوری اسلامی روی ین پدیده خیلی كار كرده اند وتا حدودی توانسته فر هنگ و تمدن چند ین هزار سا له ین مردم را به چالش بكشند عا مه مر دم و گاه روشنفكران را در مورد غنی فرهنگی به بی راهی كشا نده اند تمام میدیا غیر كوردی چنان در مورد ین ملت می نویسن ومیگو یند كه انگار ملتی است تازه سر براورده یا ملتی اهل جنگ وخشو نت كه متا سفانه در خیلی موارد خودیها نیز به ین باور رسیده اند. غارتگران و قاتلان هزاران انسان بی دفاع مدافعان مرزو بوم وملتی كه تنها از شرف وحیثیت خود دفاع كرده است اهل جنگ وخشونت معرفی شده است. وراثان تیمور لنگ چنگیز خان  هولاكوخان شاه اسمیل صفوی متمدن با فرهنگ اهل مدارا ولی نوادگان كاوه اهنگر  صلا الحدین قازی محمد و قاسملوو هزران مبارز دیگر محكومان تاریخ میبا شند. میدیا یرانی خیلی ماهرانه ین تصورو ذهنیت منفی را یجاد نموده ومیخواهد. ملل غیر كورد را نسبت اهداف ین ملت بد بین نمیید ازطرف دیگر در صدد ین است كه حافظه تا ریخی ملت كورد را دچار سر در گمی نمیید متاسفا تا حدودی نیز در بی باور كردن مردم توفیق حاصلكرده بود ولی خوشبختا نه تحولات اخیر در منطقه كه منا فع ملل تحت ستم در مسیر ان افتاده سبب شد كه شاهد یك رنسانس واحیا فرهنگی در بین مردمان باشیم وبا كمك مید یا كوردی میرود كه ین ملت هویت وجیگاه تاریخی خود را پیدا بكند واز خطر هضم شدن در شكم دشمنان قسم خورده نجات پیدا بكند.

  1. عامل امنیتی .

سیاست دولت جمهوری اسلامی در كوردستان خیلی مزورانه بوده است همشیه در صدد ین بوده كه شخصیت فردی اجتماعی افراد رادر ارتباط دادن به مسیل امنیتی مورد تخریب قرار دهد از یك طرف به افراد  فرصت طلب و بی هویت میدان میدهد و راه هر گو نه خلاف وبی بندو باری را بریشان باز میگذارد تا جیكه تمام افراد فاسد وخلاف كار با اداره اطلاعات در ارتباط می باشند و مشروط به همكاری با اطلاعات در انجام دادن هر خلافی ازاد میباشند واصولا دولت با بكار گیری ین افراد در صدد بی باور كردن جوانان میباشد روز بروز فساد و فعشا مواد مغدر راگسترش میدهد در كوردستان ین سیاست خیلی مغرضا جهت اسیب رساندن به فرهنگ مللی انجام میگیرد ومتا سفانه در خیلی موارد لابی شیو نیست منطقه نیز به ین سیاست ما كیا ولی یاری می رسانند. اداره اطلاعت در منا طق كورد نشین با بهره گر فتن از محرومیت اقتصادی وازخود باختگی فرهنگی به توسعه بی باوری می پردازد خلاصه دولت جمهوری اسلامی با تحولات اخیر در منطقه بخصوص در عراق دچار دستپا چگی شدید شده است وبیشتر از هر زمان كمر همت نابودی ین ملت را بسته است و از بی باور كردن ین ملت از هیچ تلاشی فرو گذار نیست اتفاق اخیر نمونه بارز از صدها فعا لیت سا زمان یافته ین نظام در راستی هتك حرمت شهروند كورد میباشد.

ولی خوشبختانه ملت كورد امروز از هر زمان هوشیار تر است و مقدسات ملی را بیشتر از هر زمان مورد توجه دارد .پرچم كوردستان مثل سمبل اگاهی وهوشیاری در همه محا فل مثل خورشید می درخشد و عقلیت بیمار شیونیست چاره ندارد مثل همتی خود در عراق ین جام زهر را سر بكشد وین واقعیت را قبول بكند كه نمی شود ملت كورد را نابود كرد بلكه بید چون یك واقعیت پذیرفت و وزن واقعی انرا مورد تیید قرار داد.

ازاد مهابادی

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.