Ö:: آیا امریکا نیروهای خود را ازعراق خارج می کند

عزت پیرانی

امریکا ازلحاظ صنعتی اقتصادی و نظامی قدرتمند ترین کشور جهان است و اتحاد اروپا پشت سر امریکا قرار گرفته است . این قدرت بزرگ جهان سی سال بعداز جنگ جهانی دوم به ویتنام حمله کرد وبه شکلهای مختلف شکست خورد و از ویتنام خارج شد، البته شکست امریکا در ویتنام این بود که اتحاد سوویت سابق در پشت مسئله ی ویتنام قرارگرفته بود واین امکان بوجود آمد که ویتنام شمالی وجنوبی به هم به پیوندن ویک کشور ملی تشکیل دهند ودرست بعد از سی سال  ازپایان جنگ ویتنام این منطقه یعنی خاور دور امن ترین منطقه است، بر عکس خاورمیانه که نا امن ترین منطقه در دنیا است که هر روز یک فاجعه به ویژه در عراق روی خواهد داد. امریکا اخیرا تغییراتی را در سیاست خاورمیانه، خود درپیش گرفته است که با توجه به بحران روزافزون اوضاع در عراق و تبدیل شدن آن به باتلاقی دیگر برای ارتش امریکا وانگلیس وبقیهء کشورهای دیگر پیش آمده. مدتی است برای پایان دادن به اوضاع عراق به دو کشور ایران و سوریه پیشنهاد همکاری شده است. دراین اثناگروهی برای بحران عراق ویافتن راه حلی در کنگره امریکا کمیته ای معروف به ( لی هامیلتون - جیمز بیکر) برای خاتمه دادن به این بحران عراق بر گذیده شده اند، دراین کومیته بیان شده که گفتگو با ایران یکی از مهمترین هدفها است که بحران عراق ازیک سو، مهار کردن قدرت رژیم ایران در منطقه خاورمیانه ازسوی دیگر به شمار می رود. امریکا در انتخابات میان دوره ای به شکست جمهوری خواهان وپیروزی دمکراتها تمام شد، دمکراتها بیشتر مسئله حقوق بشر رابزرگتر جلوه گر می سازند ولی در سیاست خارجی با جمهوری خواهان تفاوتی ندارند، همچنانکه نسبت به کشور یوگسلاوی سابق در دوران رئیس جمهوری کلینتون دمکرات نزدیک به سه ماه شب و روزاین کشور بمباران شد، دراین جنگ حتی یک سرباز امریکایی کشته نشد. سیاست خارجی امریکا هیچ تغییری دربر خورد با کشورهای دیگر نخواهند داشت.  امریکا به آسانی از عراق خارج نخواهد شد و اسرائیل هم به این آسانی یک ایران اتمی را قبول نخواهد کرد بنابراین امریکا از عراق خارج نمی شود، زیرا خارج شدن امریکا ازعراق منجربه شکست سیاسی اقتصادی و نظامی خواهد شد. در سیاست خارجی امریکا هنوز هم حمله به ایران مطرح است، در رابطه باگروه جیمز بیکر ورئیس جمهور بوش هم آنها براین عقیده اند که این بازی سیاسی است، برای آنکه ثابت کنند رژیم ایران قابل مذاکره نیست، پس هرچه زودتر باید وارد عمل شوند، زیرا این موضوع هست که امریکا قبل ازعقب نشینی ویاهمزمان با عقب نشینی از عراق حملهء برق آسایی نظامی به ایران بشود و ایران را گرفتار نارضایتی وآشفتگی کامل داخلی قرار دهند واین اوضاع آشفته رابرای دورهء بعد از رئیس جمهوری بوش که ممکن است دمکراتها سرکار بیایند بگذارند، چون همیشه جمهوری خواهان اوضاع را خراب می کنند و دمکراتها بازسازی خواهند کرد. درهر حال امکان مذاکره با ایران در گرو تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران است. به نظرگروه جیمز بیکر امریکا باایران وسوریه بر سر مسائل عراق مذاکره کنند، ولی بوش و خانم رایس با نظر گروه جیمز بیکر مخالف هستند، آنها بر این عقیده هستند که رژیم ایران و سوریه از افراط گرایی و تروریسم در منطقه حمایت می کنند وتنها راه مذاکره قدم اول نگهداشتن غنی سازی اورانیوم است و بس

عزت پیرانی

12-12-2006
 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.