Ö:: انقلاب اسلامی ایران را به تاریخ وا می گذاریم

عزت پیرانی

انقلاب اسلامی ایران را به تاریخ وا می گذاریم
رژیم شاه در اثر یک سلسله واکنش های اجتماعی،
باانگیزه های اقتصادی، دستخوش بحران های سیاسی شد. علت اصلی آن ناشی از مطرح شدن بحران اقتصادی در سطح جامعهء سرمایه داری غرب طی سالهای 1974 تا 1980 بود، در این سالها ازجانب کشورهای غرب بر شدت صدور کالا به ایران دامن زده شد که به بحران در بخش سرمایهء بازرگانی انجامید. درچنین اوضاع واحوال تجار ثروتمند بازار ودیگرقشر متوسط شهری علیه سیاست های اقتصادی رژیم شاه به اعتراض بر خاستند. با شدت گرفتن این اعتراضات، نمایندگان سیاسی تجار بازار ( روحانیون ) علیه رژیم شاه به میدان مبارزه بر خاستند. روحانیون با اتکاء به حمایت همه جانبه مالی از سوی تجار بازارو قشر متوسط شهری توانستند تظاهرات وسیع مردمی را درسراسر ایران سازمان دهند وبرآشفتگی اوضاع سیاسی ایران بیافزایند. کردستان ایران مانند بقیهء شهرهای ایران کانون تظاهرات مردم کرد علیه رژیم سلطنتی شد. مردم کردستان با مطرح کردن آزادی زیندانیان سیاسی وسرنگونی رژیم شاه وارد کارزار شدند، درکردستان تظاهرات ضد شاه درتابستان 1978 در مراسم تشیع جنازه و به خاک سپاردن عزیز یوسفی یکی ازرهبران تاریخ حزب دموکرات کردستان که در سال 1977 که بیش از 20 سال در زندانهای شاه بسر برده بود، تظاهرات عظیمی در شهر مهاباد علیه رژیم شاه انجامید که بیش از بیست هزار نفر درآن شرکت داشتند. موج تظاهرات در ایران روز به روز اوج دیگری بخود می گرفت. درآن زمان  " خمینی " که بیشتر از 15 سال تبعید عراق در شهر نجف بود ، نا گهان به فرانسه در دهکده ای حومهء شهر پاریس  ( نوفل لوشاتو ) درخانه ای مستقر شد. از همان لحظه شخصیت خمینی راآغاز کردند امریکایی ها ناگهان همهء کوشش خود را بر  " خمینی " متمرکز کرده بودند تا شاه را سر نگون کنند، به این ترتیب در ظرف چند هفته ماشین تبلیغات جهانی ئاخوند پیر جاه طلب، سر شار ازنفرت وکاملا در مهار را به شخصیتی در حد بین المللی تبدیل کردند وحتی لقب  "  امام " را هم به او دادند. در دی ماه 1357 شاه وخاندان سلطنتی از ایران گریختند، امید واقع بینانهء باز گشتی هم در کار نبود. رویداها به سرعت اتفاق افتاد خمینی به ایران باز گشت در 22 بهمن 1357 رژیم شاه به زباله دان تاریخ سپرده می شود. در همان مدت خمینی برای تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان را مامور می کند، در  22 بهمن که رژیم شاه سقوط کرد به علت میلتاریزه بودن کردستان، وجود پادگانهای نظامی ارتش شاه در شهرهاشرایطی بوجود آمده بودکه شهرها در حال انفجار بود. حرکت هایی در گوشه و کنار پادگانها بروز کرد، در نتیجهء این حرکت ها در شهر مهاباد شهربانی و ژا ندارمری خلع صلاح شد و همچنین چند روز بعد که هیئت نماینده گی دولت موقت در مهاباد بودند با به اوج رسیدن حوادث، پادگان مهاباد به دست مردم خلع صلاح شد. رهبران کرد درکردستان، حزب دمکرات کردستان اعلان می کند که حزب اصلی سیاسی کرد است، در جریان آخرین روزهای سرنگونی رژیم شاه سازمانهای دیگر بوجود می آیند که در میان آنها سازمان کومه له و همچنین سازمان چریکهای فدائیان خلق ایران نیز درکردستان حضور داشتند، بالاخره در کنار این سازمانهای سیاسی شیخ عزالدین حسینی که به عنوان رهبر روحانی کردستان تلقی می شود. در کردستان یک هیئت ویژه عبارت بود از حزب دموکرات کردستان، کومه‌له، چریکهای فدایی و شیخ عزالدین که کار هیئت مذاکره با نمایندگان دولت موقت را بر عهده داشتند. در 17 ماه اکتبر، دولت بازرگان به وزیر کار خود " داریوش فروهر " ماموریت داد برای انجام مذاکره با هیئت نمایندگی مردم کردستان در شهر مهاباد به گفتگو بنیشند. متاسفانه مذاکرات به نتیجه ای نمی رسد و منجر به حملهء نظامی می شود، مردم برای دفاع از خود به رهبری احزاب سیاسی به ویژه حزب دموکرات کردستان وارد کارزار می شود. جنگ به کوهای کردستان کشیده می شود که هنوز هم بعداز 28 سال  کشتن، زندان و اعدام ادامه دارد. اکنون در آغاز سال 2007 ایرانیان چشم خودرا به تغییروتحولی دوخته اند، شرایط واوضاع جهان به مراتب برای رژیم جمهوری اسلامی دشوارتر شده است. رژیم ایران در تنگنای کشورهای جهان به ویژه امریکا قرار گرفته است، فعالیت مشکوک غنی سازی اورانیوم باعث شده که لحن وبر خورد مقامات امریکایی به اولتیماتوم و تهدید تغییر یافته است، رژیم ایران از افراط گرایی و تروریسم بین المللی در منطقه حمایت می کند، در خاورمیانه بحرانی را بوجود آورده به ویژه در عراق که هر آن منجر به فاجعه بیانجامد. خطر جدی روی ایران هست، هدفهایی که امریکا برای فروپاشی تعقیب می کند، حمایت از احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف رژیم در داخل و خارج کشور، تلاش برای ایجاد شکاف بین رژیم ومردم از طریق سلب رضایت و حمایت مردم از حکومت است. وظیفهء احزاب و سازمانها است که با اتحاد و همبستگی تمام این رژیم سرکوبگر را بر اندازند

عزت پیرانی

14-02-2007

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.