Ö:: وجدانهای بیدار و عدالتجو

گروه یاهو دلاهو

وجدانهای بیدار و عدالتجو
این انسانهای فراموش شده را شما فراموش نکنید!

گروهها و سازمانهای آزادیخواه و دمکراتیک
انسانهای آزاده و بشردوست
رسانه های گروهی مستقل
در پی سقوط رژیم بعث و ایجاد خلاء قدرت در عراق، پناهندگان کرد ایرانی ساکن در اردوگای الطاش در نزدیکی شهر الرمادی، نه تنها به فراموشی سپرده شدند، بلکه از طرف گروههای افراطی عرب و اسلامی مورد هجوم وحشیانه قرار گرفتند که چندین شخص کشته و زخمی بجای گذاشت.

اینگونه تهدیدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی این پناهندگان را براین داشت که برای نجات خویش و خانوادهایشان، اجبارا اردوگاه الطاش را بسوی مقصدی نامعلوم ترک کنند.

عده ای از این پناهندگان در دو نوبت، با قبول خطرات راه، خود را بمرز عراق ـ اردن رساندند. گروه اول از این پناهندگان در پی فعالیت گروهها و افراد آزاده ساکن در کشورهای اروپای و کشورهای دیگر، از طرف UNHCR در کشورهای سوم اقامت داده شدند. اما گروه دوم پناهندگان(183نفر)، بدلیل عدم پذیرش آنان از طرف دولت اردن، از ژانویه 2005 تاکنون در جهنم الکرامه در شرایط فلاکتبار و غیرقابل تحمل در انتظار نجات هستند.

براساس آخرین تماس بااین پناهجویان، هیچ گروه یا سازمان خیریه و حتی UNHCR از این پناهجویان دیدار نمیکنند و هیچ کمک غدایی و بهداشتی بآنان نمیشود. این پناهجویان از راه صدقه و کمکهای مسافران و راننده ترلیهای باربری بین اردن ـ عراق زندگی میکنند.

وخیمتر شدن شرایط امنیتی در عراق و بخصوص در غرب آن کشور، عدم دسترسی به خوراک، پوشاک، دارو و پزشک در هوای زیر صفر زمستان، برخورد تحقیرآمیزانه ماموران اردنی، جان، حیثیت انسانی و زندگی این پناهجویان را تهدید جدی میکند.

این پناهجویان برای رساندن فریاد نجات خویش بگوش جهانیان، جهت زیر فشار گذاشتن دولت اردن و بخصوص UNHCR، برای رسیدگی فوری به خواست آنان، به کمک شما احتیاج دارند.

از شما عاجلانه تقاضا میشود که همه کوشش خود را برای طرح مشکل و خواست این پناهجویان را با سازمانهای مربوطه بکار گیرید.
از اقدامات فوری و جدی شما قدردانی میشود

گروه یاهو دلاهو

freud2003@yahoo.co.uk

16/02/2007

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.