Ö:: «آقای محمد کریمیان، بیدار شو»

نویسنده مقاله: پیرانشهر -  سعید صاحب جمعی

«آقای محمد کریمیان، بیدار شو»
شهرهای کردستان امسال زمستان بسیار سرد و طاقت فراسایی را پشت سر گذاشتند. فصل زمستان امسال یادآور مشکلات بسیار ابتدایی اما سخت منطقه بود. مانند سالهای گذشته با ا
ُفت فشار گاز و قطعی آن روبرو بودیم بطوریکه هیچ یک از شهرهای منطقه از این سرما در امان نماندند.

این سؤال بسیار اساسی برای بنده که یک کرد زبان هستم همیشه وجود دارد که چرا گاز سراسری فقط در مناطق کردنشین با اُفت فشار مواجه میشود. هرچند که شهرهای غیر کردنشین با هوای بسیار سردتری مواجه بودند اما چرا فشار گازشان اُفت پیدا نکرد؛ این تبعیض و نابرابری همانا مورد سؤال دوستان آذری زبان هم بوده است. در بهبوهۀ این سرما برخی از نمایندگان شهرهای کردنشین و نماینده شهرمان (پیرانشهر) در این مورد سکوت کردند و از مشکلات همشهریان سردشتی و انتخاب کنندگان پیرانشهری غافل ماندند.

ایشان به جای آنکه در آن شرایط به فکر مردم حوزههای انتخابیاش باشد در برابر کولرهای ساختمان مجلس و در داخل ویلای شخصیاش در حال تنظیم قوانین و مقرراتی برای اجحاف در حق مردم محروم منطقه بود. تمامی نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس سوگند میخورند که مدافع حقوق مردم مخصوصاً مردم حوزههای انتخابیشان باشند اما نمایندۀ شهرمان که در یک انتخابات غیر اصولی و بدون رقیب که بیشتر به انتصابات شبیه بود به مجلس راه یافته و قاعدتاً ایشان را نه نماینده بلکه راهیافته به مجلس باید مورد خطاب قرارداد. در فکر تنظیم قانون ممنوعیت شرکت افراد کمتر از فوق لیسانس به مجلس بود.

ایشان پس از ناکامی در افزایش یکساله دوره نمایندگی مجلس به فکر مادامالعمر کردن نمایندگی خود و حذف رقبا از طریق قانونی که خود تصویب نموده است. این قانون به بهانه کارشناسی و تخصصی کردن مجلس ارائه شده ولی در واقعیت به قصد ایجاد محدودیت برای رقبا و تضمین پیروزی نمایندگان در کارزار بدون رقیب است.

جناب کریمیان که فقط اسماً نمایندۀ مردم پیرانشهر هستی و در این شهر موفق به کسب حداقل آراء نشده و در دوران یازده سال افتخار نمایندگی خود کاری برای این بندگان خدا نکردهاید آیا هیچگاه از خود سؤال کردهای که در این شهر چندین نفر دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس و علاقهمند به کار نمایندگی وجود دارند که شما فقط آنان را مجاز به شرکت در رقابتهای انتخاباتی میدانید؟ آیا این انصاف است که شما خودتان رقبای خود را از بین چندین نفر محدود انتخاب کرده و بعداً مدعی پیروزی باشید؟

آقای کریمیان اگر هدفتان از این طرح بالا بردن سطح علمی مجلس بوده چرا خودتان که دارای مدرک پنجم ابتدایی هستید از این قانون استثنا شدهاید؟ آیا سواد، دانش و توانایی یکنفر دارای مدرک کلاس پنجم ابتدایی بیشتر است یا شخصی که دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم است؟ اگر هدف شما بالا بردن سطح علمی مجلس است بنظر بنده باید فوراً استعفای خود را تقدیم مجلس کرده و کار را به اهل فن بسپارید.

آقای کریمیان شما خود میدانید که در صورت کاندیدا شدن چندنفر از فرهنگیان پیرانشهری شما قادر به رقابت با آنان که اکثرشان دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم هستند نخواهید بود. این قانون به منظور حذف عدۀ زیادی از این قشر که رقیب شما خواهند شد صورت گرفته است.

آقای کریمیان شما که از میان مجموع دو شهر سردشت و پیرانشهر آراء 9% از مردم سردشت و 3% از مردم پیرانشهر را با اما و اگر و حرف و حدیثهای فراوان کسب کردهاید نمیتوانید مدعی بیان حرف دل آنها باشید.

شما فقط نمایندۀ 3% از مردم این شهر هستید و 97% بدون نماینده هستند.

شایسته بود شما بین مردم این دو شهر و حداقل در میان 10000 از رأی دهندگانتان اقدام به پرس و جو در مورد این طرح میکردید آنگاه مدعی تجلیگر خواستههای مردم باشید. شمایی که حاضر به جلب موافقت همکاران خود در مجلس برای پذیرش ریاست خود بر آنها به عنوان ریاست کمیسیون کردها نشدهاید چگونه میتوانید نظر کسانی که به شما رأی ندادهاند را به سوی خود جلب کنید؟ شما که سه بار در مجلس برای تلاش در راستای جلب خواستههای مردم حوزۀ انتخابی ادا کردهاید آن را نقض و به دروغ قسم خوردهاید.

بنظر بنده هنوز هم دیر نشده چونکه در مناطق کردنشین نیروهای تحصیل کرده و دارای مدارک عالیه تحصیلی (لیسانس و فوق لیسانس) به ندرت وجود دارند و همهشان در حال خدمت در صحنههای دیگری هستند شایسته است شهرهای محروم از این قانون عجیب مستثنا شده و در اعتراض به تصویب این قانون و نقض حقوق فعالین اجتماعی مناطق کردنشین که دارای خلوص نیت و قصد خدمتگزای هستند اما فاقد مدرک عالی.

جنابعالی از کاندیداتوری نمایندگی مجلس و شرکت در آن استعفاء دهید، قطعاً در تاریخ ماندگار خواهید شد.

شما متعهد شدهاید مدافع حقوق مردم حتی مخالفینتان باشید نه اینکه آنان را از حق کاندیدا شدن محروم کنید.

نویسنده مقاله: پیرانشهر -  سعید صاحب جمعی -  فرهنگی و فوق دیپلم علوم تربیتی

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.