یادی كامڕان سالمی

 

کۆڕی یادوبیرهوهری یهکهمین ساڵڕۆژی كۆچی دوایی نووسهری گهنج و به توانای شاری سهردهشت كامرانی سالمی به بهشداری لایهنگرانی شێعر و ئه‌ده‌ب و هاوڕێیان و ههواڵانی خوالێخۆشبوو ڕۆژی سێ شهممه ١٠ی سهرماوهز له هۆڵی كۆبوونهوه گشتیهكانی موجتهمهعی فهرههنگی و ئهدهبی سهردهشت بهڕێوه چوو.

ههروهها پێشانگایهكیش له كتێبهكانی كتێبخانهی تایبهتی كامران كه زیاتر له ١٠٠٠ كتێبی له خۆی گرتبوو كرایهوه.

ههواڵانی كامران له زمان كامران و خۆیان ئاوایان گوت :

حهمه ساڵح فاڕابی : خۆی دهیگووت: " ئهگهڕێم به شوێن دهقێكدا خۆمی تیا ببینمهوه.‌"

سهلام پارسا : " من كامرانی سالمیم ، به داخهوه پێچهوانهی ناوهكهمم : نه كامڕانی ژینم بینی، نه جهستهی سالم!"

عه‎‌لیرهزا ئهشكانی : " ئهو پیاوێك بوو كه له تابووت دا به دنیا هات و گهوره بوو."

عهلی مهحموودی : " كامڕانی سالمی ئهو رهخنهگره بلیمهته ماندوو نهناسه بوو كه تهواوی بزاڤه ئهدهبیهكانی كوردی و ئهدهبی دهناسی و به هۆگرانی دهناسانن. "

شایانی باسه كه كوبونهوهكانی ئهنجوومهنی ئهدهبی سهردهشت ههموو رۆژانی پێنج شهممه له موجتهمهعی فهرههنگی و هونهری سهردهشت بهرێوه دهچن.

( رێز و سوپاسی تایبهت بۆ بهرێز كاك رهحیم ئه‌حمه‌زاده بۆ ئاماده كردنی ئهو وتاره‌)

 

***************************************************
بابهتی تایبهتی

كامڕان و كۆمهڵ فهرهیدون حهكیمزاده

ئهگهر ژیانی ئاسایی كامڕان و ههڵسوكهوتی له تهك بنهماڵهی خۆی لهو باسه دهرهاوێژین، دهتوانین كهسایهتی ئهو خوالێخۆشبووه له سێ خاڵ دا چڕ كهینهوه و داپهستاو بین له سهر ئهو خاڵه گرینگانه:

    یهكهم: كامڕان و نهخۆشیهكهی

    دووههم: كامڕان و خوێندنی زانستگایی و خوێندنهوه

    سێههم: كامڕان و بێكاری و كاری نابهدڵ

 

مرۆڤ له درێژایی و پانتایی ژیانی پڕ چهرمهسهری خۆی دا ناچار له كاتێك و ساتێكی تایبهت به پێی بیروبۆچون و عاملاندنی بنهماڵهی خۆی ببێته خاوهن بیر ورایهكی تایبهت. جا بوونی ئیدئۆلۆژی‌كی گونجاو بۆ رێڕهوی له درێژایی ژیانی دا بهستراوهیه به باڵی سایكۆلۆژی، ره‌مه‌ک و ئاوهزمهندی مرۆڤ. باڵی بنهماڵهیی رێزدار كامڕان خۆی له كزی نهداوه، بهڵام ئهوهی جێی سهرنجه ئهوهیه كه ئهو له لایهنی خۆ ئاگایی تاكی دا كهسایهتێكی ههڵوارته و شاز بوو. دونیایهكی تێكهڵ به عهشق و ئهوین و رێئاڵ و فانتازیا و رۆمانتیكی ههبوو. حهمهدۆك ئاسا عهوداڵی كاڵێ بوو و له ههمانكاتدا دژی زڕهی زنجیر و كاری به زۆری و ژهنگی بهندیخانهكان دا بیری دهكردهوه. هێمن و هێور بوو بهڵام له ئهدهبیات دا دژی لاڕێ رۆیشتن بوو ههر چهند خۆی نهیدهنووسی به‌ڵام جوان پهسهند بوو. زۆرتر دهیخوێندهوه و رۆژبهرۆژ خاوهن بیروبۆچوونی جوانتر دهبوو. ههر چه‌ند ئۆگری ئهدهبیاتی جیهانی بوو بهڵام رێزی له داب و نهریت و فۆلكلۆر دهگرت و سهلهفی گوتهنی له وڵامی سڵاو دا عهلهیكیشی دهگووت.

له ناو ههرا و هات و چۆی باب و دایك و برا و خوشك و له شوێنێكی بچووكدا له تهك ئهندیشه و هونهری ئهدهبی كهڵه پیاوانی ئهدهبی بیانی وهك ئیوان تۆرگنیهف و هۆنره دۆباڵزاك و فۆكۆ و رۆسۆ و ماڕكس و فلوبێر هایدگێر و گی دۆمۆپاسان و ... دهژیا. بهرههمی به پێز و تێر و تهسهلی دهخوێندهوه بهڵام داخهكهم بارستی كۆمهلگهی ههڵگری ئهو ههموو گهورهیی و ئاسمانی بوونهی نهبوو و ههر ئهو بێ وهفاییه ئهوی له تهنگژه دا دهنا و بهداخم لهوهی كه له دونیای پوڵ و دراو و شاڵواری تهنگ كهس نهبوو داژداری بكا و تهنانهت لایهكی ههودای پساوی ژینی لێ گرێ داتهوه. تا ئهو رۆژه شاهیدی ئاوا ناوونی ئهم رێزداره له كوردستانی دوو بسته زهوی نهبین. ههر ئهو بێ وهفاییهش شوێنی له سهر ههست و نهستی دانا بوو و به كردهوه زویرانه له تهك دهوربهری دههاته ئاخاڤتن بهڵام مهخابن درهنگ بهو دهرونه تهژی له سۆز و ئاوازه زانرا و ئهویش وهك باقی مردوهكانی به رواڵهت زیندووی ئهوڕۆ رێگای دوێنێ و سبهینێی پێوا.

 

گهملحد و گه دهری و کافر باشد

گه دشمن خلق و فـتنه پرور باشد

باید بـچــشد عـــذاب تنـــهایی را

مـردی که زعـصر خود فـراتر باشد

دکتر شقیعی کدکنی

 

فه‌ره‌یدون حه‌کیم‌زاده‌

 

سه‌رچاوه‌: