ئارشیوی ڕۆژنامەی کوردستان


بازهم درمورد یارسانیان و سران جمهوری اسلامی ایران

Read more: بازهم درمورد یارسانیان و سران جمهوری اسلامی ایراناین مقاله به مسایل حقوقی و سیاسی مردمان یارسان به عنوان شهروندان ایرانی که نزدیک به هزار سال است، در خاک آباء و اجدادی خود با آئین دیگری، غیر ازاسلام که باور اکثر مردم حاکم است، زندگی می کنند، می رسد.

Read more: بازهم درمورد یارسانیان و سران جمهوری اسلامی ایران

آیا داعش از نظر نظامی و ثروت، قدرتمندتر است یاکشور لیبی غذافی بود؟

Read more: آیا داعش از نظر نظامی و ثروت، قدرتمندتر است یاکشور لیبی غذافی بود؟اخیرا “تم اندرسون” آمریکائی، نویسنده کتاب “جنگ پلید درسوریه” منتشر نشده که بزودی منتشر می شود، یک لیست ازحامیان گروه تروریستی داعش نشرداده که آمریکا یکی از پشتیبانان داعش است. به قول خانم هیلری کلینتون،

Read more: آیا داعش از نظر نظامی و ثروت، قدرتمندتر است یاکشور لیبی غذافی بود؟

من از اول ادعا کردم، که آخوندهای شیعه بلوفگوترین و شارلاتان اند (4)

Read more: من از اول ادعا کردم، که آخوندهای شیعه بلوفگوترین و شارلاتان اند (4)فکر نمی کنم که هیچ انسانی به آن اندازه خرفت ونفهم باشد که به هجویات این آخوندها باور کند. این دیگر، واقعا وقاحت وبی شرمی می خواهدکه اینگونه و به این روزروشن دروغ گفته شود. حالا اگرزمان شیخ مفید بودکه مردم مطلقا نا آگاه بودند و

Read more: من از اول ادعا کردم، که آخوندهای شیعه بلوفگوترین و شارلاتان اند (4)

در پاسخ بەسناریوی وزارت اطلاعات علیە حزب دمکرات کردستان

Read more: در پاسخ بەسناریوی وزارت اطلاعات علیە حزب دمکرات کردستانمهر ماه سال ١٣٩٥، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نسخەی کامل یک فیلم بظاهر مستند خود علیە حزب دمکرات کردستان را از شبکەی "پرس تی ‌وی" و دیگر رسانەهای وابستە بە خود پخش کرد. سوژەی اصلی این مستند، کشتەشدن

Read more: در پاسخ بەسناریوی وزارت اطلاعات علیە حزب دمکرات کردستان

حقوق زن در اسلام. دکتر گلمراد مرادی

Read more: حقوق زن در اسلام. دکتر گلمراد مرادی این متن را در نوامبر سال پیش می بایستی دریکی ازکنفرانسهای زنان کرد در روتردام هلند، بخوانم. بدلیل پانل زیاد ووقت کم(پانزده دقیقه وقت برای هرپانل)، مقدور نشد ومن صرفنظر کردم که این وظیفه را به انجام برسانم.

Read more: حقوق زن در اسلام. دکتر گلمراد مرادی 

مقاله درمورد خدای خودساخته به عنوان تکیه گاهی بی جانشین!

Read more: مقاله درمورد خدای خودساخته به عنوان تکیه گاهی بی جانشین!هیچ فکرش را کرده اید: عادتا به چیزیکه گذشتگان مان دراثر کشف نشدن جهان پیرامون، خودشان ساخته اند، قسم یاد می کنیم؟ امروزه در سر زمین گل و بلبل خرافات و قسم یاد کردن دروغ،

Read more: مقاله درمورد خدای خودساخته به عنوان تکیه گاهی بی جانشین!