azari_jinsi.jpgامروزە جمعیت زنان شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی روند فرایندەای را بە خود اختصاص دادە است. بنابر این، یکی از مسائل جدی کە در حوزء اشتغال زنان مطرح می‌شود،

احساس امنیت در محیط کار است کە در صورت مخدوش شدن، مشکلات جدی و خسارت‌های جبران ناپذیری برای زنان شاغل ایجاد م کند.
اگرچە در خصوص کم‌وکیف آزار جنسی در سراسر جهان اطلاعات دقیقی وجود ندارد "بررسی اخیر انجمن صنعتی غرب نشان دادە است کە ٥٤ درصد زنان کە در استخدام هستند، قربانی توجە مردان‌اند کە سامل سوءاستفادەهای جسمی و متلک‌گویی‌های لفظی نسبت بە زنان می‌باشد" .
برای خواندن این مطلب روی این نوشتە کلیک کنید.

 

 

 

شەهید پێشەوا قازی محەممەد

شەهید پێشەوا قازی محەممەد