jalal_hajizade.jpgهرچند جایگاه و منزلت دموکراسی دردنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجودآن را مسلم و بدیهی می انگارند, با این وصف نظریه دموکراسی و موازینش

با انتقادات چالشی روبرو بوده است

هرچند جایگاه و منزلت دموکراسی دردنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجودآن را مسلم و بدیهی می انگارند, با این وصف نظریه دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبرو بوده است . منشاء غالب رویکرد انتقادی به دموکراسی را می بایستی درعصر یونان باستان جستجو کرد.درواقع از همان سرآغاز باستان ماهیت دموکراسی، معضلات و بحرانهایی را فراروی خود داشته است که دموکراسیهای عصر ما نیز کم و بیش با آنها در جدال هستند.

بازخوانی اجمالی برخی از ملاحظات نقادانه پیرامون دموکراسی با روش تحلیلی- توصِفی وتبیین چالشهای فرادید آن هدفی است که در این مقاله تعقیب می شود.مطابق یافته های این پژوهش، تعامل معرفتی بین برابری و آزادی, دوسویه متناقض دموکراسی, معمای دموکراسی ، پدیده جهانی شدن و رویکرد ساختارشکنانه پست مدرنیسم عمده مواردی هستند که نظریه دموکراسی با آنها مواجه است.

جلال حاجی زاده

شەهید پێشەوا قازی محەممەد

شەهید پێشەوا قازی محەممەد
شەهید پێشەوا قازی محەممەد یەکەم سەرۆک کۆماری کوردستان.